Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 31. máj 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

FEROVIA s.r.o. s.r.o.
Sklené 246, 03847 Sklené

Slovensko
E -mail: ferovia@ferovia.sk
Telefónne číslo: +421948902100
IČ DPH: SK2023091301

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Žilina pod licenciou alebo registračným číslom:

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63282/L

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.