Môj účet

Prihlásenie

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zákazník pri registrácii označením políčka “Súhlasím so spracovaním osobných údajov” vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou FEROVIA s.r.o. na účely spojené so spracovaním objednávok tovaru, zaslaním tovaru a ďalšími úkonmi spojenými s predajom, fakturáciou a dodaním tovaru.

Podrobnejšie informácie k spracúvaniu osobných údajov nájdete v obchodných podmienkach a to v bode 7.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
Príjemcovia (Slovenská pošta)
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

7.2 Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
Doba uchovávania osobných údajov – na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

7.3 Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas so spracovaním údajov udelený pri registrácii zákazníka v e-shope je možné odvolať písomne zaslaním požiadavky e-mailom na adresu info@profihunting.sk.