Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

(poskytnuté kupujúcemu pred zaslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúcim, resp. pred uzatvorením zmluvného vzťahu)

I. Informácie o obchodníkovi

Obchodné meno:      FEROVIA s.r.o.
Sídlo:                         Sklené 246, 03847 Sklené
IČO:                           45685681
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 63282/L
E-mail: info@profihunting.sk
Web:    www.profihunting.sk
Zákaznícka linka:       +421948902100
(ďalej aj len „Obchodník“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky Obchodníka, ktorých súčasťou sú aj všetky údaje ktoré je Obchodník povinný v zmysle zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“) oznámiťfyzickej osobe – spotrebiteľovi, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej aj len „kupujúci“)  pred zaslaním objednávky kupujúcim, resp. pred uzatvorením kúpnej zmluvy, ak k jej uzatvoreniu má dôjsť alebo dôjde bez zaslania objednávky, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán (tzn. Obchodníka a kupujúceho) vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy zatvorenej prostredníctvom internetového obchodu Obchodníka umiestneného na webovom rozhraní dostupnom na internetovej adrese www.profihunting.sk (ďalej aj len „internetový obchod“) (spolu ďalej aj len „zmluva“)
  (všetko spolu ďalej aj len „Obchodné podmienky“ alebo v skrátenej verzii „OP“).
 2. S aktuálnym a účinným znením obchodných podmienok je možné oboznámiť sa na https://profihunting.sk/obchodne-podmienky/
 3. OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 4. Znenie OP platných ku dňu uzavretia Zmluvy môže Obchodník meniť len so súhlasom kupujúceho.
 5. Všetky prezentácie produktov umiestnené na internetovom obchode sú informatívneho charakteru a Obchodník nie je povinný uzavrieť zmluvu.

III. INFORMÁCIE O PRODUKTE/OCH A CENE

 1. Hlavné vlastnosti konkrétneho produktu v rozsahu primeranom druhu a povahe produktu a forme poskytnutia informácií sú uvedené pri jednotlivých produktoch v ponuke internetového obchodu.
 2. Predajná cenu produktu, resp. spôsob, akým sa vypočíta, ak vzhľadom na povahu produktu nemožno predajnú cenu určiť vopred, je uvedená pri jednotlivých produktoch v ponuke internetového obchodu.
 3. Ceny konkrétneho produktu s prípadnými ďalšími nákladmi sú uvedené tak, ako je uvedené vyššie vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Cena zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná vo webovom rozhraní obchodu.
 4. K základnej cene produktu, ktorá je uvedená tak, ako je popísané vyššie, sa pripočítava cena za dopravu produktu podľa spôsobu doručenia, resp. dodania / poskytnutia produktu kupujúcemu.
 5. Do celkovej ceny môžu byť zarátané ďalšie náklady a poplatky, ak náklady a poplatky nemožno určiť vopred.

IV. POSTUP UZATVORENIA ZMLUVY

 1. Kupujúci realizuje objednávku produktu nasledovne:
  1.1 ak internetový obchod umožňuje vytvorenie zákazníckeho účtu, objednávka sa môže realizovať prostredníctvom zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
  1.2 vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 2. Kupujúci si môže cez internetový obchod objednať akýkoľvek produkt, pri ktorom je možné tento vložiť do virtuálneho nákupného košíka prostredníctvom stlačením tlačidla „Pridať do košíka“. V prípade, že pri zobrazení produktu sa nachádza odkaz na doplňujúce informácie týkajúce sa charakteristiky, vlastností produktu a/alebo jeho dostupnosti, či podmienok dodania / poskytnutia, má sa za to, že kupujúci sa do momentu odoslania objednávky oboznámil i s týmito informáciami.
 3. Po pridaní produktu do virtuálneho nákupného košíka tak, ako je to uvedené vyššie, sa objednaný produkt automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie pre kupujúceho.
 4. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie produkt, počet kusov produktu, spôsob platby a doručenia.
 5. Po vyplnení údajov je kupujúcemu umožnené objednávku skontrolovať, meniť údaje tam uvedené, opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku po jej schválení kupujúci môže odoslať Obchodníkovi kliknutím na tlačidlo s označením „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“. Odoslaním objednávky sa údaje uvedené v objednávke považujú za správne a schválené kupujúcim. Obchodník bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie objednávky kupujúcemu potvrdí emailom na elektronickú adresu kupujúceho. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.
 6. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol Obchodníkom oboznámený (i) o hlavných vlastnostiach produktu, (ii) o predajnej cene produktu, spôsobe akým sa vypočíta, ak vzhľadom na povahu produktu nemožno predajnú cenu určiť vopred, nákladoch na dopravu, dodanie / poskytnutie, poštovné a iných nákladoch a poplatkoch a o skutočnosti, či do celkovej ceny môžu byť zarátané ďalšie náklady a poplatky, ak náklady a poplatky nemožno určiť vopred, (iii) o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa Obchodník zaväzuje dodať / poskytnúť produkt, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, prípadne aj o podmienkach súvisiacich s dostupnosťou produktu, ak sa na daný produkt vzťahuje akékoľvek obmedzenie spojené s jeho.
 7. Obchodník je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo produktov, vyššie ceny) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 8. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení objednávky, a to buď odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky zo strany obchodníka alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že produkt je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný, pričom jej predmetom je dodanie / poskytnutie v objednávke špecifikovaného produktu a vrátane poskytnutia služby dodania / poskytnutia, resp. dopravy, prípadne aj o podmienkach súvisiacich s dostupnosťou produktu, ak sa na daný produkt vzťahuje akékoľvek obmedzenie spojené s jeho dostupnosťou za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.
 9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby, tzn. nejde o zvýšenú tarifu.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. V prípade zrealizovania objednávky s úhradou vopred s povinnosťou platby má kupujúci nasledovné možnosti vykonania úhrady ceny tak, ako je táto uvedená v bode III. týchto OP:
  1.1. Cenu hradí kupujúci priamo Obchodníkovi, a to bezhotovostne na účet Obchodníka IBAN: SK0911000000002928842204 , vedený spoločnosťou Tatra banka, a.s., a to na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví Obchodník proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom,
  1.2. Cenu hradí kupujúci priamo Obchodníkovi, a to priamym vkladom na účet Obchodníka IBAN: SK0911000000002928842204, vedený spoločnosťou Tatra banka, a.s.,
  1.3. v hotovosti na vybranom výdajnom mieste,
  1.4. platbou na dobierku pri prevzatí produktu podľa dodacích podmienok pošty alebo vybranej kuriérskej spoločnosti v zmysle ďalších ustanovení týchto OP,
 2. Za všetky náklady spojené s peňažnými transakciami zodpovedá a tieto znáša kupujúci.
 3. Cena za služby tak, ako je uvedená v internetovom obchode Obchodníka pri jednotlivom produkte je splatná dňom uvedeným vo vystavenom daňovom doklade v zmysle príslušných právnych predpisov a na jej vymáhanie sa vzťahujú ustanovenia z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
 4. V prípade bezhotovostnej platby platí, že záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Obchodníka.
 5. Obchodník vystaví kupujúcemu ohľadom platieb realizovaných na základe zmluvy daňový doklad – faktúru, ktorá obsahuje náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.  Kupujúci týmto výslovne súhlasí s tým, že mu Obchodník účtovný doklad v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve odoslal na elektronickú adresu kupujúceho, ktorú tento uviedol v objednávke produktu, a jej správnosť týmto potvrdil. Obchodník má bez ohľadu na vyššie uvedené výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v listinnej forme.

VI. DODACIE  PODMIENKY

 1. Obchodník sa zaväzuje dodať / poskytnúť produkt kupujúcemu na adresu v Slovenskej republike, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia a kupujúci je povinný prevziať produkt pri dodaní / poskytnutí. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné produkt doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním produktu, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 2. Produkt sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného produktu, alebo ak sa
 3. produkty objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia produktu, ktorý bol dodaný ako posledný,
 4. dodáva produkt pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 5. produkt dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého produktu.
 6. Obchodník sa zaväzuje dodať / poskytnúť produkt kupujúcemu v lehote 30 dní odo dňa akceptácie objednávky, pričom túto lehotu je možné na základe dohody medzi Obchodníkom a kupujúcim priberane predĺžiť.
 7. Spôsoby doručenia produktu vrátane ceny dodania / poskytnutia a detailnejších podmienok platných pre jednotlivé spôsoby doručenia sú uverejnené v internetovom obchode.
 8. Obchodník zabezpečuje doručenie produktu spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie v rámci vytvárania objednávky produktu.
 9. Obchodník sa zaväzuje produkt primerane zabaliť a zabezpečiť. Kupujúci je povinný pri preberaní produktu skontrolovať jeho stav a neporušenosť zásielky.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Plnenie podľa zmluvy je vadné, ak dodaný resp. poskytnutý produkt v zmysle zmluvy nie je v súlade s dohodnutými  a všeobecnými požiadavkami alebo ak jeho používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva.
 3. Obchodník zodpovedá za vady dodaného resp. poskytnutého produktu, ktorá/é sa vyskytne/ú alebo prejaví/ia počas dvoch rokov od dodania resp. poskytnutia produktu.
 4. V prípade vadného plnenia má kupujúci najmä tieto práva:
  4.1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, kupujúci má právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená opravou alebo výmenou,
  4.2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, kupujúci môže buď od zmluvy odstúpiť v zmysle ďalších ustanovení týchto OP, alebo sa môže domáhať primeranej zľavy z ceny.
 5. Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia dvoch rokov od dodania resp. poskytnutia produktu.
 6. Vadu možno vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni Obchodníka, u inej osoby, o ktorej Obchodník oboznámil kupujúceho pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla alebo miesta podnikania Obchodníka alebo na inej adrese, o ktorej Obchodník oboznámil kupujúceho pri uzavretí zmluvy alebo po uzavretí zmluvy. Ak kupujúci vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú Obchodník odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.
 7. Obchodník poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim.  Obchodník v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť.
 8. Ak Obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť Obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a Obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa § 621 ods. 3 nevzťahuje. Na náklady kupujúceho spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 9. Ak pred uzavretím zmluvy alebo, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky kupujúceho, pred odoslaním objednávky, Obchodník oboznámil kupujúceho, že vady možno vytknúť aj u inej osoby, konanie alebo opomenutie tejto osoby sa na účely zodpovednosti za vady považuje za konanie alebo opomenutie Obchodníka.
 10. Kupujúci pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady alebo vytknutí vady zrozumiteľne, presne a pravdivo uvedie:
  10.1. vady, ktoré namieta,
  10.2. svoje meno, priezvisko, adresu a email pre účely potvrdenia o vytknutí vady a oznámenia o spôsobe vybavenia vytknutej vady,
  10.3. právo, ktoré si titulom ním tvrdenej vadnej služby v zmysle týchto OP uplatňuje.
 11. Kupujúci je povinný Obchodníkovi kedykoľvek poskytnúť potrebnú súčinnosť na objasnenie vytknutej vady, pričom pokiaľ kupujúci odmietne túto súčinnosť poskytnúť, berie na vedomie, že Obchodník nebude môcť dôkladne prešetriť vytknutú vadu.
 12. Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr do 2 rokov od dodania / poskytnutia produktu.
 13. Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil Obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.
 14. Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec Obchodníkovi alebo inej osobe, u ktorej na základe oznámenia Obchodníka možno vady podľa týchto OP vytknúť. Náklady prevzatia veci znáša Obchodník.
 15. Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže Obchodník vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, Obchodník kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej Obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré Obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by Obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.
 16. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a kupujúci sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí kupujúci na náklady a nebezpečenstvo Obchodníka.
 17. Pri odstránení vady výmenou veci nemá Obchodník právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.
 18. Obchodník zodpovedá za vady náhradnej veci podľa § 619 Občianskeho zákonníka.
 19. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.
 20. Obchodník vybaví vytknutú vadu podľa žiadosti kupujúceho nasledovne:
  20.1. Odstránenie vady: Obchodník odstráni vadu v primeranej lehote (§ 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka) po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu produktu a účel, na ktorý kupujúci produkt požadoval. Obchodník môže odstránenie vady odmietnuť, ak odstránenie nie je možné alebo ak by mu spôsobilo neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala služba bez vady a na závažnosť vady,
  20.2. Zľava z ceny alebo odstúpenie od zmluvy: Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak (i) odstránenie vady nie je možné alebo by spôsobilo Obchodníkovi neprimerané náklady, (ii) Obchodník neodstránil vadu podľa § 852k ods. 1 Občianskeho zákonníka, (iii) produkt má rovnakú vadu aj napriek snahe Obchodníka vadu odstrániť, (iv) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje právo kupujúceho na okamžitú zľavu z ceny alebo odstúpenie od Zmluvy, alebo (v) Obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.
  20.3. Zľava z ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty produktu, ktorú by produkt mal, ak by bol bez vád. Ak sa produkt dodáva / poskytuje počas dohodnutej doby, kupujúci  má právo na zľavu z ceny len za čas, v ktorom služba nespĺňala požiadavky podľa § 852d Občianskeho zákonníka.
 21. Obchodník vyplatí kujúcemu zľavu z ceny do 14 od uplatnenia práva kujúceho na zľavu z ceny rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri zaplatení ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobmi. Všetky náklady spojené s úhradou znáša Obchodník.
 22. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak je vada produktu zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že vada je zanedbateľná, nesie Obchodník.
 23. Vybavením vytknutej vady nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody. Obchodník nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že škodu nezavinil.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní odo dňa prevzatia produktu kupujúcim.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1. tohto článku OP.
 3. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u Obchodníka v listinnej podobe na adresu sídla Obchodníka alebo zaslaním na e-mailovú adresu Obchodníka uvedenú v záhlaví týchto OP. Kupujúci môže  použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 týchto OP.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku OP sa zmluva zrušuje od začiatku. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný zdržať sa užívania produktu a jeho poskytovania tretím osobám.
 5. Kupujúci je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať tovar obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.
 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci len náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník súhlasil, že náklady bude znášať sám.
 7. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru
 8. Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie / poskytnutie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho ani obchodníka sa vzájomne na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 9. Obchodník nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorých predmetom je dodanie tovaru, vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 8. pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.
 10. V prípadoch, keď má kupujúci – spotrebiteľ v súlade so zákonom právo od zmluvy odstúpiť je Obchodník tiež oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť, a to až do doby dodania / poskytnutia produktu. V takom prípade vráti Obchodník kupujúcemu uhradenú cenu bez zbytočného odkladu, a to rovnakým spôsobom, akým ju Obchodník od kupujúceho prijal. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s Obchodníkom na inom spôsobe platby.

IX. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Práva z vadného plnenia, sťažnosti a podnety môže kupujúci uplatniť u Obchodníka písomne ​​na adrese jeho sídla alebo emailom na: info@profihunting.sk. Informáciu o vybavení zašle Obchodník kupujúcemu na adresu uvedenú kupujúcim.
 2. Kupujúci má právo podať Obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi kupujúcim a Obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa kupujúci domnieva, že Obchodník porušil iné práva kupujúceho ako spotrebiteľa.
 3. Obchodník informuje kupujúceho na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak Obchodníkom odpovedal zamietavo na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúceho odseku.
 4. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Obchodník na žiadosť podľa prvého odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 5. Alternatívne riešenie sporov sa riadi zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom: P. O. BOX 29 Bajkalská 21/A 827 99  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk.
 6. Bližšie informácie vo veci alternatívneho riešenia sporov viď https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi;.
 7. Subjekty alternatívneho riešenia sporov nájdete na http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.
 8. Platforma pre on-line riešenie prípadných sporov medzi Obchodníkom a kupujúcim sa nachádzajú aj na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 9. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212, internetová adresa: https://www.europskyspotrebitel.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 10. Obchodník je oprávnený na poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona.
 11. Obchodník ako aj kupujúci môžu svoje prípadné nároky a spory riešiť okrem vyššie uvedeného aj prostredníctvom vecne a miestne príslušných súdov Slovenskej republiky.

X. DORUČOVANIE

 1. Kupujúcemu môžu byť všetky dokumenty týkajúce sa zmluvy a/alebo OP zo strany Obchodníka doručované na jeho elektronickú adresu, ak nie je v OP alebo v zmluve stanovený pre daný dokument iný záväzný spôsob doručovania.
 2. Písomnosti v listinnej podobe môžu byť kupujúcemu doručované buď osobne alebo prostredníctvom doručovateľa s poštovou licenciou, pričom zásielka bude zaslaná doporučenou poštou. Doručovanie bude prebiehať na adresu uvedenú kupujúcim. V prípade, že nedôjde k prevzatiu doručovanej zásielky kupujúcim, považuje sa zásielka za doručenú aj v prípade, že bude vrátená doručovateľom, a to ako z dôvodu, že kupujúci nebol zastihnutý, tak z dôvodu, že si kupujúci zásielku v úložnej lehote nevyzdvihol, tak aj z dôvodu, že na uvedenej adrese sa kupujúci už nezdržiava, zmenil svoje trvalé bydlisko/sídlo či sa z tejto adresy už odsťahoval alebo že nemá schránku, ako aj z dôvodu, že kupujúci odmietol doručovanú zásielku prevziať. V týchto prípadoch sa zásielka považuje za doručenú tretí deň po jej podaní na poštovú prepravu. Ustanovenia tohto článku OP sa uplatňujú primerane aj na doručovanie písomností v listinnej podobe Obchodníkovi kupujúcim.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Záväzok zo zmluvy trvá do dňa odolania objednávky s povinnosťou platby kupujúcim do dodania / poskytnutia produktu kupujúcemu Obchodníkom v zmysle ustanovení týchto OP, ak tieto OP neustanovujú inak.
 2. Záväzok zo Zmluvy môže byť ukončený dohodou medzi zmluvnými stranami (tzn. Obchodníkom a kupujúcim).
 3. Ak je niektoré ustanovenia OP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení OP.
 4. Zmluva vrátane OP je archivovaná Obchodníkom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 5. Kupujúci výslovne prehlasuje, že zmluvu uzavrel zo svojej slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že s jej znením, ako aj so znením týchto OP súhlasí, čo potvrdzuje aj odsúhlasením týchto OP v internetovom obchode Obchodníka.

Príloha č. 1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: FEROVIA s.r.o., sídlo Sklené 246, 03847 Sklené, IČO: 45685681, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 63282/L, email: info@profihunting.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto dokumentu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

V prípade odstúpenia od zmluvy, ktorých predmetom je dodanie tovaru, Vám vrátime platby po tom, ako nám bude tovar doručený, alebo pokiaľ nepreukážete zaslanie tovaru späť, iba ak navrhne, že tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami určenej osoby.

3. Vrátenie tovaru: Ste povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať tovar nám alebo osobe nami určenej na prevzatie tovaru; to neplatí, ak navrhneme, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom nami určenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete najneskôr v posledný deň lehoty.

Zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak ste súhlasili s poskytnutím inovačného vzdelávania počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku zrušuje. 

Príloha č. 2 POUČENIE O POVINNOSTI SPOTREBITEĽA ZNÁŠAŤ NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU PO ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

1. Pri odstúpení od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru k nám alebo k nami určenej osobe na prevzatie tovaru; to neplatí, ak budeme súhlasiť, že náklady budeme znášať sami.

Príloha č. 3 VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(kliknutím stiahnete formulár)