Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Údaje o prevádzkovateľovi www.profihunting.sk ďalej len „predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je spoločnosť FEROVIA s.r.o., Sklené 246, 03847 Sklené, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 63282/L, IČO: 45685681 , DIČ: 2023091301, IČ DPH: SK2023091301, tel. +421948902100, e-mail: info@profihunting.sk (ďalej len „predávajúci“).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Používaním web stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 2. Cena tovaru

2.1 Predávajúci je platcom DPH.

2.2 Všetky ceny za tovar, služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH.

2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

 1. a) prostredníctvom nákupného košíka na www.profihunting.sk
 2. b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na info@profihunting.sk

3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Je potrebné uviesť meno kupujúceho, číslo objednávky, názov a množstvo tovaru. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3.7 Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v internetovom obchode.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 PLATBA ZA TOVAR:

 1. na dobierku, pri preberaní tovaru kupujúcim.
 2. vopred bankovým prevodom na náš účet na základe zálohovej faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle kupujúcemu e-mailom.

4.2 Platba je možná v mene EUR.

4.3 SPÔSOB DODANIA TOVARU:

a. Slovenská republika:

a.1. pri objednaní tovaru v hodnote do 100 Eur – Slovenská pošta – cena dopravy = 3 Eur

a.2. pri objednaní tovaru v hodnote nad 100 Eur – Slovenská pošta – cena dopravy = 0 Eur

a.3 Kuriér – cena dopravy = 6 Eur

a.4. pri tovare označenom DOPRAVA ZADARMO – cena dopravy = 0 Eur

b. Česká republika:

b.1. Slovenská pošta – cena dopravy = 15 Eur (Cena za dopravu môže byť zmenená, zvyčajne znížená, vzhľadom na druh a hodnotu objednaného tovaru. O takejto zmene bude kupujúci informovaný.)

c. Európska Únia:

c.1. Slovenská pošta – cena dopravy = podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

d. Ostatné štáty sveta:

d.1. Slovenská pošta – cena dopravy = podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

4.4 DODANIE TOVARU:

Tovar bude kupujúcemu dodaný nasledovne:

 1. tovar, ktorý je na sklade bude odoslaný kupujúcemu v nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávky
 2. tovar, ktorý nie je na sklade bude odoslaný podľa informácie o dostupnosti tovaru uvedenej pri tovare v čase objednania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania. V prípade zmeny termínu dodania je predávajúci povinný kupujúceho o tejto zmene bezodkladne informovať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

4.5 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.6 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia spísať záznam o poškodení s doručovateľom.

4.7 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) a dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru. Faktúra nahrádza záručný lit v prípade, že s tovarom nebol dodaný samostatný záručný list.

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na web stránke formulár na odstúpenie

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na

základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a

iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ

výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný

predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.8 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku iného zaobchádzania ako spôsobom aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.9 Predávajúci neprevezme vrátený tovar v prípade, že je tento zaslaný s platbou na dobierku.

6. Reklamácie a záručné podmienky

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6.2 Záručná doba na tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!

6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie Reklamačný formulár

6.6 V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

6.7 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

6.8 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:

6.8.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku.

6.8.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Adresa na zasielanie reklamácií:

FEROVIA s.r.o., Sklené 246, 03847 Sklené, tel. +421948902100

6.9 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

6.10 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

 1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
 2. Príjemcovia (Slovenská pošta, 123Kurier, s. r. o.)
 3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

7.2 Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
 3. a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 4. Doba uchovávania osobných údajov – na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

7.3 Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

(nájdete ho na http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi)

8.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

8.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese FEROVIA s.r.o., Sklené 246, 03847 Sklené, tel.: +421948902100, e-mail: info@profihunting.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť tu .

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

a) spôsob vrátenia tovaru

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

b) úhrada nákladov na vrátenie tovaru

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

c) zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.